Preskočit na obsah

Rámcový dohovor OSN o zmene klímy

 • Téma : Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy
 • Gestor : Organizácia spojených národov
 • Miesto prijatia : New York
 • Dátum prijatia : 09.05.1992
 • Dátum prijatia na Slovensku : 19.05.1993
 • Dátum ratifikácie na Slovensku : 25.08.1994
 • Dátum platnosti : 23.11.1994
 • Dokument na stiahnutie : Pdf

Rámcový dohovor OSN o zmene klímy je hlavným a najdôležitejším opatrením a odozvou v celej histórii ľudstva na zmiernenie a zamedzenie potenciálnej hrozby klimatických zmien v dôsledku rapídneho nárastu antropogénnych emisií skleníkových plynov.

Rámcový dohovor OSN o zmene klímy bol prijatý 9. 5. 1992 v New Yorku. Dňa 19. 5. 1993 sa Slovenská republika stala tiež jeho právoplatnou členskou krajinou a svojou ratifikáciou dňa 25. 8. 1994 sa zaviazala plniť všetky jeho záväzky. Dohovor nadobudol platnosť 23. 11. 1994.

Hlavným cieľom spomínaného dohovoru je stabilizovať koncentráciu skleníkových plynov v atmosfére na takej úrovni, ktorá by umožnila predísť nebezpečným dôsledkom interakcie ľudstva a klimatického systému Zeme. Táto úroveň by sa mala dosiahnuť v prijateľnom časovom horizonte tak, aby sa mohli ekosystémy prispôsobiť prirodzenou cestou zmene klímy, pričom by nebol ohrozený ekonomický rozvoj a produkcia potravín.

Záväzky, ktoré z neho vyplývajú a ktorým sa členské krajiny zaväzujú sú hlavne:

 • prijať a pravidelne aktualizovať národnú politiku a realizovať opatrenia, aby emisie skleníkových plynov v roku 2000 neprekročili úroveň roku 1990,
 • formulovať a implementovať národné programy opatrení na boj so zmenou klímy pôsobením na emisie a záchyty a opatrení na uľahčenie primeranej adaptácie,
 • vypracovať inventúry skleníkových plynov podľa pravidiel odsúhlasených konferenciou strán,
 • podporovať transfer technológií,
 • udržateľne obhospodarovať záchyty,
 • brať do úvahy otázky zmeny klímy v politike sociálnej, hospodárskej a environmentálnej,
 • podporovať vzdelanie a verejné povedomie,
 • pravidelne hlásiť COP-u (konferencia zmluvných strán) detailné informácie vzťahujúce sa k implementácii.

Zdroj: Slovenská agentúra životného prostredia