Preskočit na obsah

Oficiálny názov Téma Miesto prijatia Dátum prijatia Dátum prijatia na Slovensku Pdf
Dohovor o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov Ochrana prírody Bonn 23.06.1979 14.12.1994 Pdf
Dohovor o biologickej diverzite Ochrana prírody Rio de Janeiro 05.06.1992 Pdf
Štokholmský dohovor o perzistentných organických látkach Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Štokholm 23.05.2001 Pdf
Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) Ochrana prírody Washington 03.03.1973 28.02.1992 Pdf
Viedenský dohovor o ochrane ozónovej vrstvy Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Viedeň 22.03.1985 28.05.1993 Pdf
Montrealský protokol o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Montreal 16.09.1987 28.05.1993 Pdf
Dohovor o krajine Rady Európy Životné prostredie všeobecne Florencia 20.10.2000 30.05.2005 Pdf
Protokol o znížení acidifikácie, eutrofikácie a prízemného ozónu k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979 Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Göteborg 30.11.1999 30.11.1999 Pdf
Transformujeme náš svet: Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj Životné prostredie všeobecne New York 25.09.2015 25.09.2015 Pdf
Parížska globálna klimatická dohoda Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Paríž 12.12.2015 04.11.2016 Pdf