Preskočit na obsah

Oficiálny názov Téma Miesto prijatia Dátum prijatia Dátum prijatia na Slovensku Pdf
Dohovor o cezhraničných účinkoch priemyselných havárií Životné prostredie všeobecne Helsinki 17.03.1992 Pdf
Transformujeme náš svet: Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj Životné prostredie všeobecne New York 25.09.2015 25.09.2015 Pdf
Dohovor o krajine Rady Európy Životné prostredie všeobecne Florencia 20.10.2000 30.05.2005 Pdf
Rámcový dohovor o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát Životné prostredie všeobecne Kyjev 22.05.2003 22.05.2003 Pdf
Dohovor o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia Životné prostredie všeobecne Aarhus (Dánsko) 25.06.1998 31.10.2005 Pdf
Dohovor o hodnotení vplyvov na životné prostredie presahujúcich štátne hranice Životné prostredie všeobecne Espoo 25.02.1991 20.08.1991 Pdf
Zmluva o Antarktíde Životné prostredie všeobecne Washington 01.12.1959 06.05.1962 Pdf
Protokol k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979, o obmedzovaní emisií prchavých organických zlúčením alebo ich prenosov cez hranice štátov Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Ženeva 08.11.1991 Pdf
Protokol k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979, o znečisťovaní emisií oxidov dusíka alebo ich prenosov cez hranice štátov Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Sofia 01.11.1988 28.05.1993 Pdf
Štokholmský dohovor o perzistentných organických látkach Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Štokholm 23.05.2001 Pdf