Preskočit na obsah

Oficiálny názov Téma Miesto prijatia Dátum prijatia Dátum prijatia na Slovensku Pdf
Protokol o perzistentných organických látkach k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Aarhus 24.06.1998 Pdf
Protokol o ťažkých kovoch k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranice štátov Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Aarhus 24.06.1998 24.06.1998 Pdf
Dohovor o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia Životné prostredie všeobecne Aarhus (Dánsko) 25.06.1998 31.10.2005 Pdf
Bazilejský dohovor o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní Odpady a odpadové hospodárstvo Bazilej 22.03.1989 24.07.1991 Pdf
Dohovor o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť Ochrana prírody Bern 19.09.1979 28.04.1994 Pdf
Dohovor o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov Ochrana prírody Bonn 23.06.1979 14.12.1994 Pdf
Dohovor o hodnotení vplyvov na životné prostredie presahujúcich štátne hranice Životné prostredie všeobecne Espoo 25.02.1991 20.08.1991 Pdf
Dohovor o krajine Rady Európy Životné prostredie všeobecne Florencia 20.10.2000 30.05.2005 Pdf
Protokol o znížení acidifikácie, eutrofikácie a prízemného ozónu k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979 Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Göteborg 30.11.1999 30.11.1999 Pdf
Dohoda o ochrane africko-euroázijských druhov sťahovavého vodného vtáctva (AEWA) Ochrana prírody Haag 16.06.1995 20.06.2000 Pdf