Preskočit na obsah

Oficiálny názov Téma Miesto prijatia Dátum prijatia Dátum prijatia na Slovensku Pdf
Zmluva o Antarktíde Životné prostredie všeobecne Washington 01.12.1959 06.05.1962 Pdf
Dohovor o mokradiach majúcich medzinárodný význam, najmä ako biotopy vodného vtáctva Ochrana prírody Ramsar 02.02.1971 02.07.1990 Pdf
Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva Ochrana prírody Paríž 16.11.1972 15.11.1990 Pdf
Bazilejský dohovor o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní Odpady a odpadové hospodárstvo Bazilej 22.03.1989 24.07.1991 Pdf
Dohovor o hodnotení vplyvov na životné prostredie presahujúcich štátne hranice Životné prostredie všeobecne Espoo 25.02.1991 20.08.1991 Pdf
Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) Ochrana prírody Washington 03.03.1973 28.02.1992 Pdf
Rámcový dohovor OSN o zmene klímy Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy New York 09.05.1992 19.05.1993 Pdf
Dohovor o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Ženeva 13.11.1979 25.05.1993 Pdf
Protokol k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979, o znečisťovaní emisií oxidov dusíka alebo ich prenosov cez hranice štátov Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Sofia 01.11.1988 28.05.1993 Pdf
Protokol k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979, o znížení emisií síry alebo ich prenosov prechádzajúcich hranicami štátov najmenej o 30% Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Helsinky 08.07.1985 28.05.1993 Pdf