Preskočit na obsah

Oficiálny názov Téma Miesto prijatia Dátum prijatia Dátum prijatia na Slovensku Pdf
Zmluva o Antarktíde Životné prostredie všeobecne Washington 01.12.1959 06.05.1962 Pdf
Viedenský dohovor o občianskoprávnej zodpovednosti za škody spôsobené jadrovou udalosťou Ionizujúce žiarenie a jadrová bezpečnosť Viedeň 21.05.1963 25.01.1995 Pdf
Dohovor o mokradiach majúcich medzinárodný význam, najmä ako biotopy vodného vtáctva Ochrana prírody Ramsar 02.02.1971 02.07.1990 Pdf
Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva Ochrana prírody Paríž 16.11.1972 15.11.1990 Pdf
Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) Ochrana prírody Washington 03.03.1973 28.02.1992 Pdf
Dohovor o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov Ochrana prírody Bonn 23.06.1979 14.12.1994 Pdf
Dohovor o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť Ochrana prírody Bern 19.09.1979 28.04.1994 Pdf
Dohovor o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Ženeva 13.11.1979 25.05.1993 Pdf
Protokol k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979, o dlhodobom financovaní Programu spolupráce pre monitorovanie a vyhodnocovanie diaľkového šírenia látok znečisťujúcich ovzdušie v Európe (EMEP) Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Ženeva 28.09.1984 28.05.1993 Pdf
Viedenský dohovor o ochrane ozónovej vrstvy Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Viedeň 22.03.1985 28.05.1993 Pdf