| Print

Zmeny a Doplnky č. 3 Územného plánu obce Trebostovo

 • Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Bereich: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Aktualizácia platného Územného plánu obce Trebostovo schváleného Uznesením Obecného zastupiteľstva v Trebostove č. 25/2005 zo dňa 21.11.2005 v znení Zmien a Doplnkov č. 2 schválených Uznesením Obecného zastupiteľstva v Trebostove č. 38/2019, zo dňa 24.6.2019. Zmeny a Doplnky č. 3 ÚPN-O Trebostovo sú obstarávané v súlade s ustanoveniami § 30 Zákona č. 50/76 Zb. ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov a spracované v súlade s § 12 Vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. Na základe rozsahu riešeného územia, navrhovaného funkčného využitia a priestorového usporiadania je možné konštatovať, že Zmeny a Doplnky č. 3 ÚPN-O Trebostovo, ako strategický dokument, ktorý bude riešiť výlučne využitie malého územia na miestnej úrovni, nebude mať významný vplyv na životné prostredie a taktiež nebude vytvárať rámec pre schválenie niektorej z činností uvedených v prílohe č. 8 zákona 24/2006 Z. z.
 • Betroffene Gemeinde: Trnovo, Košťany nad Turcom, Bystrička, Príbovce, Turčiansky Peter, Trebostovo, Kamenná Poruba (okresy: Martin, Žilina)
 • Zuständige Behörde: Okresný úrad Martin
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. S. H. Vajanského 1, 03601 Martin
 • Vermittler: Obec Trebostovo, Hlavná 113/2, 038 41 Košťany nad Turcom
 • ID-Nr. des Vermittlers: 00316954
 • Dokumente

  Stand Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Information über die Benachrichtigung
  13.01.2020
  Oznámenie
  13.01.2020
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  18.02.2020
  18.02.2020
  Text des strategischen Dokumentes
  13.01.2020
  13.01.2020
  13.01.2020
  13.01.2020
  13.01.2020
  13.01.2020
  13.01.2020
  13.01.2020