Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si vás upozorniť, že z dôvodu plánovanej odstávky budú 12. 12. 2022 nedostupné všetky poskytované služby. Ďakujeme za pochopenie. Tím Enviroportálu
| Print

Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Dolné Plachtince

 • Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Bereich: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Obstaranie zmien a doplnkov č. 1 územného plánu obce Dolné Plachtince požiadavky vlastníkov pozemkov, ako aj požiadavky obce na doplnenie rozvojových plôch na výstavbu a na zmenu funkčného využitia. Návrh riešenia zmien a doplnkov č. 1 obsahuje: - doplnenie rozvojových plôch D1 – D7 pre rozšírenie obytného územia - rozvojovú plochu zmeny Z1, ktorou s mení funkčné využitie areálu bývalej základnej školy z funkcie občianskeho vybavenia na funkciu bývanie - rozvojovú plochu zmeny Z2, ktorou sa mení funkčné využitie bývalej budovy PD z funkcie výroby na funkciu občianske vybavenie v rámci obytného územia - navrhované odstavné plochy pri cintoríne - návrh príslušného verejného dopravného a technického vybavenia a verejnoprospešných stavieb - priemet aktuálnej legislatívy, resp. legislatívnych zmien a doplnenie aktuálnych demografických údajov - ďalšie úpravy/ doplnenie regulatívov a zásad v textovej časti (osobitne regulatívov týkajúcich sa obytného územia a rekreačného územia)
 • Betroffene Gemeinde: Dolné Plachtince (okres: Veľký Krtíš)
 • Zuständige Behörde: Okresný úrad Veľký Krtíš
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. A.H.Škultétyho 11, 99001 Veľký Krtíš
 • Vermittler: Obec Dolné Plachtince
 • ID-Nr. des Vermittlers: 00319309
 • Genehmigungsbehörde: obec Dolné Plachtince
 • Dokumente

  Stand Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Information über die Benachrichtigung
  06.10.2022
  Oznámenie
  06.10.2022
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  16.11.2022
  Text des strategischen Dokumentes
  06.10.2022
  dop
  06.10.2022
  06.10.2022
  06.10.2022
  06.10.2022
  06.10.2022
  06.10.2022