| Print

Zmena 01/2019 Územného plánu zóny Trnava - Cukrovar

 • Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Bereich: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Dôvodom požadovanej zmeny záväznej časti ÚPN zóny Trnava – Cukrovar je: - skutočné zaznamenané hodnoty intenzity dopravy na dotknutých komunikáciách v uplynulom období (po zrealizovaní Severného obchvatu I/51, výstavbe okružnej križovatky Trstínska – Ružindolská – Cukrová ul., vrátane prmostenia toku Trnávka); - podstatné zníženie rozsahu zamýšľanej výstavby (užitkovej plochy) v riešenej zóne Cukrovar prihliadajúcej na reálne možnosti a potreby ako aj dosiahnutie vyššej kvality priestoru Cukrovar. Predmet zmeny: 1. Upraviť predpokladaný rozsah výstavby vo vymedzených blokoch v štruktúre: Úprava predpokladaného zaťaženia riešeného územia novou výstavbou (zníženie rozsahu užitkovej plochy výstavby vzhľadom na reálne priestorové podmienky a rozvojové zámery). 2. Následne upraviť rozsah a postup budovania verejného dopravného vybavenia zóny Trnava Cukrovar v súlade s: - návrhom Zmeny 04/2019 Územného plánu mesta Trnava - návrhom Zmeny 01/2019 ÚPN CMZ Trnava - vypracovanou dopravnou štúdiou „Zóna Cukrovar v Trnave – Dopravná štúdia“ (HBH Projekt Bratislava, 08/2016) a jej závermi
 • Betroffene Gemeinde: Trnava (okres: Trnava)
 • Zuständige Behörde: Okresný úrad Trnava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Kollárova 8, 91702 Trnava
 • Vermittler: Mesto Trnava, Mestský úrad Trnava, Hlavná ul. 1, 917 71 Trnava
 • ID-Nr. des Vermittlers: 00313114
 • Dokumente

  Stand Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Information über die Benachrichtigung
  22.10.2019
  Oznámenie
  22.10.2019
  22.10.2019
  Text des strategischen Dokumentes
  22.10.2019
  22.10.2019
  22.10.2019
  22.10.2019
  22.10.2019
  22.10.2019
  22.10.2019
  22.10.2019
  22.10.2019
  22.10.2019
  22.10.2019
  22.10.2019
  22.10.2019
  22.10.2019
  22.10.2019
  22.10.2019
  22.10.2019
  22.10.2019
  22.10.2019
  22.10.2019
  22.10.2019