| Print

Zmena 01/2019 Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Trnava

 • Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Bereich: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Predmetná dokumentácia je spracovaná hlavne so zameraním najmä na: - digitalizáciu spracovania ÚPN CMZ Trnava, - priemet dokumentu „Trnava – Mestská pamiatková rezervácia – aktualizácia zásad ochrany pamiatkového územia (KPÚ Trnava), - priemet dokumentu „Zásady obnovy Trnavského mestského opevnenia (KPÚ Trnava, 07/2019), - priemet dokumentu „Ochranné pásmo Pamiatkovej rezervácie Trnava“ (Pamiatkový úrad SR, 2006), - priemet aktuálneho dosiahnutého majetko-právneho stavu na území MPR a CMZ Trnava, - priemet reálneho stavebného vývoja na území MPR a CMZ Trnava, - priemet vydaných a platných ÚR a SP na území CMZ, - priemet zmien ÚPN CMZ schválených v uplynulom období, - priemet aktuálneho stavu a rozsahu objektov zapísaných do Zoznamu NKP a zásad ich ochrany, - priemet aktuálneho stavu a rozsahu objektov vyhlásených za pamätihodnosti mesta a zásad ich ochrany, - priemet definovaných rozvojových aktivít a zámerov investorov, - priemet Územného plánu mesta Trnava (Aktualizované znenie 2009) v znení neskorších zmien a návrhu Zmeny 04/2019, - priemet Územného plánu zóny Trnava – Cukrovar v znení návrhu Zmeny 01/2017, - priemet Dopravnej štúdie Dopravné riešenie CMZ Trnava (HBH projekt, 2016), - priemet požiadaviek obstarávateľa na zmenu ÚPN CMZ Trnava definovaných počas spracovania návrhu Zmeny 01/2018 ÚPN CMZ Trnava, ako napr. koncepcia rozšírenia pešej zóny, podpora cyklodopravy, rozšírenie verejnej zelene a vymedzenej areálovej zelene a i., - spracovanie Zmeny 01/2018 ÚPN CMZ Trnava s definovaním podmienok na umiestnenie stavby v rozsahu územného rozhodovania na parc.č. 672, 673/1-2, 705, 706/1-2, 707/4-5, 8838 (sčasti). Uvedené rozvojové zámery nie sú v rozpore so schválenými Územnými a hospodárskymi zásadami (podľa aktuálnej legislatívy Zadaním) pre spracovanie ÚPN CMZ Trnava z mája 1993, schválenými MsZ v Trnave dňa 17.09.1993. Vzhľadom na uvedené okolnosti, orgán územného plánovania obstaral Zmenu 01/2019 Územného plánu centrálnej mestskej zóny Trnava tak, aby bolo možné preveriť vhodnosť riešenia dotknutých častí a lokalít počas verejného prerokovania návrhu Zmeny 01/2019 s príslušnými orgánmi, dotknutými organizáciami, právnickými a fyzickými subjektmi v súlade s platnou legislatívou.
 • Betroffene Gemeinde: Trnava (okres: Trnava)
 • Zuständige Behörde: Okresný úrad Trnava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Kollárova 8, 91702 Trnava
 • Vermittler: Mesto Trnava, Mestský úrad Trnava, Hlavná ul. 1, 917 71 Trnava
 • ID-Nr. des Vermittlers: 00313114
 • Genehmigungsbehörde: obecné zastupiteľstvo
 • Dokumente

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  07.10.2019
  Oznámenie
  07.10.2019
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  11.11.2019
  Text strategického dokumentu
  07.10.2019
  07.10.2019
  07.10.2019
  07.10.2019
  07.10.2019
  07.10.2019
  07.10.2019
  07.10.2019
  07.10.2019