| Print

Zmena 01/2019 Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Trnava

 • Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Bereich: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Predmetná dokumentácia je spracovaná hlavne so zameraním najmä na: - digitalizáciu spracovania ÚPN CMZ Trnava, - priemet dokumentu „Trnava – Mestská pamiatková rezervácia – aktualizácia zásad ochrany pamiatkového územia (KPÚ Trnava), - priemet dokumentu „Zásady obnovy Trnavského mestského opevnenia (KPÚ Trnava, 07/2019), - priemet dokumentu „Ochranné pásmo Pamiatkovej rezervácie Trnava“ (Pamiatkový úrad SR, 2006), - priemet aktuálneho dosiahnutého majetko-právneho stavu na území MPR a CMZ Trnava, - priemet reálneho stavebného vývoja na území MPR a CMZ Trnava, - priemet vydaných a platných ÚR a SP na území CMZ, - priemet zmien ÚPN CMZ schválených v uplynulom období, - priemet aktuálneho stavu a rozsahu objektov zapísaných do Zoznamu NKP a zásad ich ochrany, - priemet aktuálneho stavu a rozsahu objektov vyhlásených za pamätihodnosti mesta a zásad ich ochrany, - priemet definovaných rozvojových aktivít a zámerov investorov, - priemet Územného plánu mesta Trnava (Aktualizované znenie 2009) v znení neskorších zmien a návrhu Zmeny 04/2019, - priemet Územného plánu zóny Trnava – Cukrovar v znení návrhu Zmeny 01/2017, - priemet Dopravnej štúdie Dopravné riešenie CMZ Trnava (HBH projekt, 2016), - priemet požiadaviek obstarávateľa na zmenu ÚPN CMZ Trnava definovaných počas spracovania návrhu Zmeny 01/2018 ÚPN CMZ Trnava, ako napr. koncepcia rozšírenia pešej zóny, podpora cyklodopravy, rozšírenie verejnej zelene a vymedzenej areálovej zelene a i., - spracovanie Zmeny 01/2018 ÚPN CMZ Trnava s definovaním podmienok na umiestnenie stavby v rozsahu územného rozhodovania na parc.č. 672, 673/1-2, 705, 706/1-2, 707/4-5, 8838 (sčasti). Uvedené rozvojové zámery nie sú v rozpore so schválenými Územnými a hospodárskymi zásadami (podľa aktuálnej legislatívy Zadaním) pre spracovanie ÚPN CMZ Trnava z mája 1993, schválenými MsZ v Trnave dňa 17.09.1993. Vzhľadom na uvedené okolnosti, orgán územného plánovania obstaral Zmenu 01/2019 Územného plánu centrálnej mestskej zóny Trnava tak, aby bolo možné preveriť vhodnosť riešenia dotknutých častí a lokalít počas verejného prerokovania návrhu Zmeny 01/2019 s príslušnými orgánmi, dotknutými organizáciami, právnickými a fyzickými subjektmi v súlade s platnou legislatívou.
 • Betroffene Gemeinde: Trnava (okres: Trnava)
 • Zuständige Behörde: Okresný úrad Trnava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Kollárova 8, 91702 Trnava
 • Vermittler: Mesto Trnava, Mestský úrad Trnava, Hlavná ul. 1, 917 71 Trnava
 • ID-Nr. des Vermittlers: 00313114
 • Genehmigungsbehörde: obecné zastupiteľstvo
 • Dokumente

  Stand Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Information über die Benachrichtigung
  07.10.2019
  Oznámenie
  07.10.2019
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  11.11.2019
  Text des strategischen Dokumentes
  07.10.2019
  07.10.2019
  07.10.2019
  07.10.2019
  07.10.2019
  07.10.2019
  07.10.2019
  07.10.2019
  07.10.2019