| Print

Zberňa odpadov zo železných a neželezných kovov

 • Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 9.10 Zhromaždovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Účelom navrhovanej činnosti je prevádzkovanie Zberne odpadov zo železných a neželezných kovov ZAMAZ, spol. s r.o. na ul. Slavkovská 23 v Kežmarku, parc. číslo 1689/1 v k. ú. Kežmarok. Parcela bola doteraz využívaná na rovnaký účel, teda ako zberňa železných a neželezných kovov predovšetkým odpadov z priemyselnej činnosti. K žiadosti o vydaniu nového súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov je potrebné predložiť rozhodnutie z posudzovania predmetnej činnosti na ŽP, čo vyplýva aj z vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov.
 • Betroffene Gemeinde: Kežmarok (okres: Kežmarok)
 • Zuständige Behörde: Okresný úrad Kežmarok
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Huncovská 1, 06001 Kežmarok
 • Projektwerber: ZAMAZ, spol. s r.o., Slavkovská 23, 060 01 Kežmarok
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 36467481
 • Genehmigungsbehörde: Okresný úrad Kežmarok, OSŽP, Huncovská 1, 060 01 Kežmarok
 • Dokumente

  Stand Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  13.01.2020
  Bearbeiter der vorläufigen Umweltstudie FINEKOL, s.r.o., Mlynčeky
  Text der vorläufigen Umweltstudie
  13.01.2020
  13.01.2020