| Print

Zber a spracovanie starých vozidiel Chrabrany

 • Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 9.10 Zhromaždovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel 9.7 Zneškodnovanie alebo zhodnocovanie nebezpecných odpadov v spalovniach a zariadeniach na spoluspalovanie odpadov, alebo úprava, spracovanie 9.9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpecnými odpadmi
 • Povinné hodnotenie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Účelom je realizácia zariadenia na zber a spracovanie starých vozidiel kategórie M1 alebo N1 ako aj trojkolesových motorových vozidiel okrem motorových trojkoliek
 • Betroffene Gemeinde: Chrabrany (okres: Topoľčany)
 • Zuständige Behörde: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Projektwerber: Pavol Matušík AUTOPALO, Ludanická 331/9, 955 01 Chrabrany
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 34668641
 • Genehmigungsbehörde: Obec Chrabrany, Mlynská 326/3, 955 01 Chrabrany
  Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra 1738, 955 40 Topoľčany, 955 01
  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie
 • Dokumente

  Stand Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  08.11.2019
  Text der vorläufigen Umweltstudie
  08.11.2019
  08.11.2019
  08.11.2019
  08.11.2019

  Rozsah hodnotenia

  Upustenie od spracovania správy o hodnotení
  10.03.2020

  Umweltverträglichkeitserklärung

  Text der UVE für das strategische Dokument
  24.07.2020