| Print

Zariadenie na zhodnocovanie odpadov - hospodársky dvor Bohdanovce v k.ú. Bohdanovce nad Trnavou

 • Act: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 9.10 Zariadenia na zneškodňovanie odpadov (nezahrnuté v položkách 1- 8)
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Spoločnosť TRIADA ODPA, spol. s.r.o., na základe nájomnej zmluvy s PD Šelpice- Bohdanovce, pripravuje využitie existujúcej plochy poľného hnojiska na hospodárskom dvore Bohdavoce, v súčasnosti nevyuživanom, na dočasné umiestnenie výkopovej zeminy.
 • Betroffene Gemeinde: Bohdanovce nad Trnavou (okres: Trnava)
 • Zuständige Behörde: Ministerstvo hospodárstva, Ministerstvo životného prostredia,
 • Projektwerber: TRIADA ODPAD, spol. s.r.o. Kvetoslavov
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 34122303
 • Genehmigungsbehörde: Obec Bohdanovce nad Trnavou, OÚ Trnava
 • Dokumente

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.