| Print

Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov a spracovanie starých vozidiel Šurany

 • Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 9.10 Zhromaždovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel 9.6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov 9.7 Zneškodnovanie alebo zhodnocovanie nebezpecných odpadov v spalovniach a zariadeniach na spoluspalovanie odpadov, alebo úprava, spracovanie 9.9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpecnými odpadmi
 • Povinné hodnotenie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Účelom navrhovanej činnosti je rozšírenie činnosti o zber a spracovanie starých vozidiel, doplnenie zoznamu druhov odpadu a zvýšenie kapacity zariadenia na zhodnocovanie odpadov na 120 000 t/rok, z čoho bude 4 000 t/ročne pripadať na zhodnocovanie starých vozidiel. Zberané a spracúvané budú staré vozidlá kategórie M1, N1 a L2e.
 • Betroffene Gemeinde: Šurany (okres: Nové Zámky)
 • Zuständige Behörde: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Projektwerber: Zberné suroviny Žilina a. s.
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 50634518
 • Genehmigungsbehörde: Mesto Šurany, Ul. Námestie hrdinov č. 1, 942 01 Šurany
  Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie, Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky
  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie
 • Dokumente

  Stand Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  30.03.2020
  Text der vorläufigen Umweltstudie
  30.03.2020
  30.03.2020
  30.03.2020

  Rozsah hodnotenia

  Text des Umfangs der Bewertung des Vorhabens
  03.07.2020