| Print

Vajnorská, Bratislava

  • Act: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
  • Vorhaben: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre činnosti uvedené v písmenách a) a b)
  • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen