Preskočit na obsah
| Print

Územný plán zóny Martin - Pred Nemocnicou

 • Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Bereich: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Hlavným cieľom riešenia Územného plánu zóny Martin - Pred nemocnicou je vytvorenie podmienok na umiestnenie stavieb, verejných priestranstiev a zelene v riešenom území, s hodnotným hmotovo – priestorovým, funkčným a kompozičným riešením, zodpovedajúcim významu riešeného územia v urbanistickej štruktúre mesta a polohe územia v uzávere hlavnej mestskej kompozičnej osi sever - juh, s dôrazom na optimálne pešie prepojenie s okolitým územím.
 • Betroffene Gemeinde: Martin (okres: Martin)
 • Zuständige Behörde: Okresný úrad Martin
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. S. H. Vajanského 1, 03601 Martin
 • Vermittler: Útvar hlavného architekta mesta Martin, Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin
 • ID-Nr. des Vermittlers: 36132543
 • Dokumente

  Stand Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Information über die Benachrichtigung
  01.02.2023
  Oznámenie
  01.02.2023
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  14.03.2023
  14.03.2023