| Print

Územný plán obce Ľubica

 • Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Bereich: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Ciele riešenia Územného plánu obce Ľubica vyplývajú z účelu a zamerania využitia územno-plánovacej dokumentácie. Cieľom ÚPN-O je zmeniť a doplniť schválenú koncepciu rozvoja obce v súlade s aktuálnymi potrebami územného rozvoja obce. V tomto zmysle sú ciele riešenia ÚPN-O Ľubica nasledovné: • riešiť zmeny a doplnky koncepcie územného rozvoja vyplývajúce z aktuálnych rozvojových zámerov pripravovaných na území obce a v jej katastrálnych územiach, • získať aktuálny ÚPN-O v zmysle riešenia zmien a doplnkov koncepcie územného rozvoja obce, t.j. aktualizovať relevantné regulatívy a limity funkčného a priestorového usporiadania obce, vymedzenie funkčných plôch a územno-technické podmienky umiestňovania stavieb, zariadení verejného dopravného a technického vybavenia, vrátane verejnoprospešných stavieb.
 • Betroffene Gemeinde: Kežmarok, Javorina (vojenský obvod), Ľubica, Vrbov, Levoča, Ihľany, Krížová Ves, Jakubany (okresy: Kežmarok, Levoča, Stará Ľubovňa)
 • Zuständige Behörde: Okresný úrad Kežmarok
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Huncovská 1, 06001 Kežmarok
 • Vermittler: Obec Ľubica, Gen. Svobodu 127, 059 71 Ľubica
 • ID-Nr. des Vermittlers: 31942547
 • Dokumente

  Stand Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Information über die Benachrichtigung
  10.01.2018
  Oznámenie
  10.01.2018

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia
  13.01.2020

  Umweltverträglichkeitserklärung

  Information über die UVE für das strategische Dokument
  09.07.2020
  Bearbeiter der UVE für das strategische Dokument Ing. Vladimír Šterbák, registračné číslo podľa vyhl. MŽP SR /148/
  Text des strategischen Dokumentes
  09.07.2020
  09.07.2020
  09.07.2020
  09.07.2020
  09.07.2020
  09.07.2020
  09.07.2020
  09.07.2020
  09.07.2020
  09.07.2020
  09.07.2020
  09.07.2020
  Text der UVE für das strategische Dokument
  09.07.2020