| Print

Územný plán obce Gáň

 • Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Bereich: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Hlavným cieľom Územného plánu obce Gáň je v zmysle § 11, ods. 5 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov, ustanoviť pre územie obce Gáň (k.ú. Gáň) : - zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia obce v nadväznosti na okolité územie, - prípustné, obmedzené a zakázané funkčné využívanie plôch, - zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie, územný systém ekologickej stability a tvorby krajiny, vrátane plôch zelene, - zásady a regulatívy ochrany a využívania prírodných zdrojov, kultúrno-historických hodnôt a významných krajinných prvkov, - hranice medzi súvisle zastavaným územím obce alebo územím určeným na zastavanie a ostatným územím obce, - zásady a regulatívy verejného dopravného a technického vybavenia a občianskeho vybavenia, - plochy pre verejnoprospešné stavby a pre chránené časti krajiny.
 • Betroffene Gemeinde: Gáň, Veľká Mača, Váhovce, Galanta (okres: Galanta)
 • Zuständige Behörde: Okresný úrad Galanta
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nová Doba 1408/31, 92436 Galanta
 • Vermittler: Obec Gáň, Obecný úrad č. 27, 924 01 Galanta
 • ID-Nr. des Vermittlers: 305944
 • Dokumente

  Stand Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Information über die Benachrichtigung
  13.01.2020
  Oznámenie
  13.01.2020