Preskočit na obsah
| Print

TZB produkt - AREÁL PREVÁDZKY TREBATICE

 • Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Predkladaný zámer umiestnenie objektov navrhovaného areálu prevádzky spoločnosti TZB produkt, s.r.o. Sokolovce, ktorý je určený pre vytvorenie nových skladových, predajných a administratívnych priestorov, vrátane sociálnych priestorov pre návštevníkov a pracovníkov vrátane potrebného prevádzkového zázemia. Areál je umiestnený na nezastavanom pozemku, na hranici zastavaného územia obce Trebatice, ktoré je v rámci územného plánu obce určené pre priemysel, výrobu a sklady. Hlavný objekt tvorí skladová hala, určená pre skladovanie materiálu využívaného v oblasti technického zariadenia budov (TZB), hlavne vzduchotechniky (VZT). Halový objekt skladu má rozmery 14,870 x 36,230 m. Skladovú halu dopĺňa dvojpodlažná administratívna časť objektu, kde bude umiestnená vzorková predajňa, školiace a kancelárske priestory a sociálno-prevádzkové zázemie. Vlastné územie je ohraničené pozemnou komunikáciou – cestou II/499 (z južnej strany), ornou pôdou s poľnohospodárskym využitím (zo západnej a severnej strany) a prevádzkou autoservisu (smer východ). Novo navrhnutá investícia je v súlade s platným Územným plánom obce Trebatice, v znení Zmien a doplnkov č.2/2019 (schválené uznesením OZ obce Trebatice č. 83/10/2020).
 • Betroffene Gemeinde: Trebatice (okres: Piešťany)
 • Zuständige Behörde: Okresný úrad Piešťany
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Krajinská cesta 5053/13, 92125 Piešťany
 • Projektwerber: TZB produkt, s.r.o., Hollého 296/18, 922 31 Sokolovce
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 44588429
 • Genehmigungsbehörde: Obec Trebatice,
  Okresný úrad Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie
  Okresný úrad Piešťany, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
 • Dokumente

  Stand Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  22.07.2021
  Bearbeiter der vorläufigen Umweltstudie Mgr. Peter Koška, Ing. Monika Rafaelisová, Peter Brezovan
  Text der vorläufigen Umweltstudie
  22.07.2021
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  07.03.2022
  Odvolanie/ rozklad proti rozhodnutiu
  10.03.2022
  23.03.2022
  23.05.2022
  Právoplatné rozhodnutie
  23.05.2022