| Print

Spätná rekultivácia dočasne odnímanej pôdy na "Ťažbu štrkov v dobývacom priestore č. 1 lokalita SIHOŤ, Kotešová -Oblazov"

 • Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 9.12 Zneškodnovanie odpadov (nezahrnuté v položkách 1 až 5 a 7)
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Rekultivácia vyťaženého územia po ťažbe štrkopieskov v dobývacom priestore č. 1 SIHOŤ , Kotešová -Oblazov, na pozemkoch KNC 1904/2 a 1904/3 v k. ú. Kotešová. Rekultivácia sa vykoná v 2 etapách - technická a biologická. Technická rek. bude vykonávaná zasypaním vyťaženej jamy sedimentovanými materiálmi, horninovými výperkami, výkopovým materiálom a odpadmi katerórie "O"-ostatný odpad.
 • Betroffene Gemeinde: Kotešová (okres: Bytča)
 • Zuständige Behörde: OkÚ Bytča
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Zámok 104, 01401 Bytča
 • Projektwerber: Obchod s palivami , s.r.o., Cesta k vodojemu 1178/52, 010 03 žilina
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 36400467
 • Genehmigungsbehörde: Obvodný banský úrad v Prievidzi, OU Žilina- odbor starostlivosti o životné prostredie - ŠSOH
 • Dokumente

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru RNDr. Miloslav Badík , ENVI-EKO s.r.o., Platanova 3225/2, 01007 Žilina
  Text zámeru
  14.05.2018
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  03.07.2018
  14.02.2019
  Odvolanie/ rozklad proti rozhodnutiu
  16.08.2018