Preskočit na obsah
| Print

Rozšírenie ČOV Tomášov

 • Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 10.6 Čistiarne odpadových vôd a kanalizacné siete
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je rozšírenie ČOV Tomášov. Účelom stavby je zväčšenie kapacity existujúcej ČOV vybudovaním tretej a štvrtej linky čistenia, aby sa mohlo prijímať zvýšené množstvo odpadových vôd po plánovanom dobudovaní (rozšírení) kanalizácie v obci a po realizovaní v obci Vlky, odkiaľ budú splaškové odpadové vody čerpané výtlakom na ČOV Tomášov. Časť odpadových vôd z obcí sa bude odvážať fekálnym vozom, pre tento účel sa vybuduje prijímacia stanica žumpových vôd. Vyčistené odpadové vody budú vypúšťané do recipientu – toku Malý Dunaj existujúcim potrubím, pri dodržaní povolených limitných parametrov. Odkanalizovaním susednej obce Vlky a pripojenie verejnej kanalizácie Vlky cez výtlačné potrubie na ČOV Tomášov sa zvýši počet ekvivalentných obyvateľov o ďalších cca 500 EO. Zvýšenie kapacity ČOV bude na 4500 EO.
 • Betroffene Gemeinde: Tomášov (okres: Senec)
 • Zuständige Behörde: Okresný úrad Senec
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Hurbanova 21, 90301 Senec
 • Projektwerber: Ing. István Pomíchal PhD., starosta obce, Obec Tomášov, 1.mája č.5, 900 44 Tomášov
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 00305120
 • Genehmigungsbehörde: Okresný úrad Senec, Obec Tomášov
 • Dokumente

  Stand Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  06.04.2022
  Text der Benachrichtigung über die Änderung
  06.04.2022
  06.04.2022
  20.06.2022
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  01.07.2022
  Právoplatné rozhodnutie
  03.08.2022