| Print

Rekonštrukcia zariadenia na využitie energie geotermálnej vody - Plynoinštalácia - Prepojenie CK31 - Separačná stanica

 • Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 2.14 Priemyselné zariadenia na vedenie pary, plynu a teplej vody
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Riešenie strednotlakového plynovodu na prepojenie separačnej nádrže geotermálnej vody s mikroturbínou umiestnenou v kotolni CK31 spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o. Rozvod plynu bude vedený súbežne s existujúcim rozvodom geotermálnej vody na pozemkoch parc. č. 2424/3, 2476/1, 2476/74, 2477, 2508/2, 2508/4, 2508/6, 2508/7 a 2508/8 k.ú. Šaľa. Riešený plynovod sa napojí na plánované technologické zariadenie na sušenie plynu a bude vedený v zemi po strojovňu kotolne CK31.
 • Betroffene Gemeinde: Šaľa (okres: Šaľa)
 • Zuständige Behörde: Okresný úrad Šaľa
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Hlavná 42/12A, 92701 Šaľa
 • Projektwerber: MeT Šaľa, spol. s r.o., Kvetná 4, 927 01 Šaľa
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 34115161
 • Genehmigungsbehörde: Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa
 • Dokumente

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.