Preskočit na obsah
| Print

Polyfunkčný súbor Agátová

 • Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Účelom navrhovanej činnosti je výstavba polyfunkčných bytových domov a hotela spolu s plochami základnej občianskej vybavenosti, s príslušným parkovaním a plochami udržiavanej zelene s cieľom využiť funkčný potenciál dotknutého územia.
 • Betroffene Gemeinde: Bratislava - Dúbravka (okres: Bratislava IV)
 • Zuständige Behörde: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Projektwerber: STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 31355161
 • Genehmigungsbehörde: Stavebný úrad, Miestny úrad MČ Bratislava – Dúbravka
  Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie
 • Dokumente

  Stand Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  22.02.2022
  Bearbeiter der vorläufigen Umweltstudie EKOJET , s.r.o., Tehelná 19, 831 03 Bratislava
  Text der vorläufigen Umweltstudie
  29.09.2021
  29.09.2021
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  01.07.2022