| Print

Polyfunkčný komplex Dlhé Diely

 • Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Účelom zámeru je výstavba polyfunkčného komplexu na území nadväzujúcom na južný okraj Obytného súboru Dlhé diely. Komplex je tvorený tromi nadzemnými objektmi orientovanými k západu, pričom zadné dva sú členené na dve a tri samostatné hmoty spojené v podzemných podlažiach spoločnou podnožou.
 • Betroffene Gemeinde: Bratislava - Karlova Ves (okres: Bratislava IV)
 • Zuständige Behörde: OkÚ Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Projektwerber: SPV Dlhé Diely s.r.o., Bellova 3, 040 01 Košice
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 36697184
 • Genehmigungsbehörde: Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3
  MÚ Bratislava – Karlova Ves, stavebný úrad, Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava
 • Dokumente

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  12.04.2018
  14.02.2019
  Spracovateľ zámeru EKOCONSULT – enviro, a. s.
  Text zámeru
  12.04.2018