Preskočit na obsah
| Print

Polyfunkčný komplex BKD Demänová

 • Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Účelom zmeny navrhovanej činnosti je zmena dispozično-funkčného riešenia navrhovaného polyfunkčného komplexu, pričom dôjde k zmene celkového počtu bytov (+17), odstráni sa objekt penziónu a pribudne kotolňa. Zmena ďalej spočíva v rozdielnej bilancii statickej dopravy, pričom celkovo dochádza k zníženiu počtu parkovacích stojísk z pôvodných 497 PM na 452 PM. Navrhovaná zmena nemení pôvodnú funkciu navrhovaného objektu ani funkčný profil daného územia v zmysle regulatívov územného plánu dotknutého sídla. Prevládajúcou funkciou bude aj naďalej funkcia bývania s príslušnými parkovacími miestami, plochami zelene a prvkami občianskej vybavenosti.
 • Betroffene Gemeinde: Liptovský Mikuláš (okres: Liptovský Mikuláš)
 • Zuständige Behörde: Okresný úrad Liptovský Mikuláš
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
 • Projektwerber: TATRA SPC8, s.r.o
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 44544863
 • Genehmigungsbehörde: Mesto Liptovský Mikuláš
 • Dokumente

  Stand Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  17.01.2022
  Text der Benachrichtigung über die Änderung
  17.01.2022
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  19.04.2022
  Právoplatné rozhodnutie
  24.05.2022

  Súvisiace akcie- Informácia o väzbe navrhovanej činnosti a jej zmien