Preskočit na obsah
| Print

Polyfunkčná budova

 • Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Účelom navrhovaného zámeru je vybudovanie polyfunkčného objektu združujúceho rôzne funkcie. Využitie objektu je plánované na administratívne účely, kde sa účel každého podlažia navrhuje na základe požiadaviek navrhovateľa. Pre potreby budovy sú plánované školiace a prezentačné miestnosti spolu so zasadacími miestnosťami. V rámci ďalšieho využitia objektu sa v budove navrhuje aj kantína spolu s kaviarňou slúžiaca ako stravovacie zariadenie pre zamestnancov a návštevníkov budovy. Dôraz sa v rámci návrhu kladie aj na voľnočasové aktivity. Z toho dôvodu je na prízemí navrhnuté menšie fitness centrum s potrebným zázemím. V neposlednom rade je v objekte navrhnutá škôlka s prislúchajúcimi vonkajšími priestormi ihriska, ktorú môžu využívať napr. zamestnanci pracujúci v objekte.
 • Betroffene Gemeinde: Bratislava - Ružinov (okres: Bratislava II)
 • Zuständige Behörde: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Projektwerber: KAPPA TRADE, spol. s r.o., Prievozská 38 821 05 Bratislava
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 31367577
 • Genehmigungsbehörde: Okresný úrad Bratislava
  Mestská časť Bratislava - Ružinov
 • Dokumente

  Stand Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  22.09.2021
  Bearbeiter der vorläufigen Umweltstudie EKOCONSULT-enviro, a.s.
  Text der vorläufigen Umweltstudie
  22.09.2021
  21.12.2021
  21.12.2021
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  04.05.2022
  Právoplatné rozhodnutie
  30.06.2022