| Print

Oznámenie o strategickom dokumente k ÚPD - O Bošáca

 • Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Bereich: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Cieľom ÚPN-O Bošáca je získanie územnoplánovacieho dokumentu, ktorý: • komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určuje jeho zásady • navrhuje vecnú a časovú koordináciu činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú Oznámenie o strategickom dokumente - Územný plán obce (ÚPN-O) Bošáca 3/ 12 stabilitu, kultúrno-historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja • vytvára predpoklady pre trvalý súlad všetkých činností v území s osobitným zreteľom na starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie ekologickej rovnováhy a zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja, na šetrné využívanie prírodných zdrojov a na zachovanie prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt • bude po schválení záväzným dokumentom pre obec, obyvateľov obce a ostatných účastníkov procesu povoľovania a realizácie plánovaných zámerov územného rozvoja obce. riešiť funkčné využitie územia obce a stanoví limity a regulatívy pre jej rozvoj, stanoví plochy pre umiestnenie verejnoprospešných stavieb. Dôvodom obstarania územného plánu obce je: • zabezpečenie optimálnych zásad vecnej a časovej koordinácie stavebnotechnických priestorových a územných aktivít v obci a priľahlej krajine • pretransformovanie záväznej časti Územného plánu Vyššieho územného celku (ÚPN-VÚC) Trenčianskeho kraja v aktuálnom znení do ÚPN-O
 • Betroffene Gemeinde: Zemianske Podhradie, Ivanovce, Trenčianske Bohuslavice, Bošáca, Haluzice, Moravské Lieskové, Štvrtok, Dolné Srnie, Nová Bošáca (okresy: Nové Mesto nad Váhom, Trenčín)
 • Zuständige Behörde: Ministerstvo dopravy a výstavby SR Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom
 • Vermittler: Obec Bošáca
 • ID-Nr. des Vermittlers: 00311430
 • Dokumente

  Stand Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Information über die Benachrichtigung
  30.06.2020
  Oznámenie
  30.06.2020