| Print

Obytný súbor PRÚDY, Trnava

 • Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Povinné hodnotenie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Predmetom tohto zámeru je posúdenie výstavby a prevádzky obytného súboru v plánovanej obytnej zóne Prúdy I.b-c, vo východnej časti urbanizovaného územia mesta Trnava.
 • Betroffene Gemeinde: Trnava (okres: Trnava)
 • Zuständige Behörde: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Projektwerber: Terra Trnavia, s.r.o., Blagoevova 28, 851 01 Bratislava, v zastúpení EKOJET, s.r.o., Tehelná 19, 831 03 Bratislava
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 35734990
 • Genehmigungsbehörde: Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Kollárova 8, 917 01 Trnava
  Mestský úrad v Trnave, odbor stavebný a životného prostredia, referát územného rozhodovania a stavebného poriadku, Trhová 3, 917 71 Trnava
 • Dokumente

  Stand Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  21.12.2018
  Bearbeiter der vorläufigen Umweltstudie EKOJET, s.r.o.
  Text der vorläufigen Umweltstudie
  21.12.2018

  Rozsah hodnotenia

  Text des Umfangs der Bewertung des Vorhabens
  28.03.2019

  Umweltverträglichkeitserklärung

  Informácia o správe o hodnotení
  17.05.2019
  Bearbeiter der UVE für das strategische Dokument EKOJET, s.r.o.
  Text der UVE für das strategische Dokument
  17.05.2019
  17.05.2019

  Abschließender Standpunkt

  Záverečné stanovisko pred nadobudnutím právoplatnosti
  22.11.2019
  Právoplatné záverečné stanovisko
  13.01.2020