| Print

Obytná zóna Trnava – Cukrovar, 1. etapa

 • Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Navrhovanou činnosťou je výstavba polyfunkčného komplexu pozemných stavieb - nízkopodlažných bytových domov s potrebným vybavením s potrebným počtom parkovacích stojísk. Výstavba je navrhovaná v Trnavskom kraji, na území mesta Trnava, v katastrálnom území Trnava. Zámer je na zisťovacie konanie predkladaný v dvoch variantoch odlišujúcich sa spôsobom zabezpečenia tepla. Navrhované varianty sú porovnávané s nulovým variantom. Urbanistická a architektonická koncepcia komplexu pozemných stavieb je v obidvoch navrhovaných variantoch rovnaká.
 • Betroffene Gemeinde: Trnava (okres: Trnava)
 • Zuständige Behörde: Okresný úrad Trnava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Kollárova 8, 91702 Trnava
 • Projektwerber: UNITED INDUSTRIES, a.s., Šafárikovo nám. 4, 811 02 Bratislava
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 35686031
 • Genehmigungsbehörde: mesto Trnava, OÚ Trnava
 • Dokumente

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.