| Print

Modernizácia zhodnocovania odpadov s obsahom rozpúšťadiel DETOX

  • Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Vorhaben: 9.7 Zneškodnovanie alebo zhodnocovanie nebezpecných odpadov v spalovniach a zariadeniach na spoluspalovanie odpadov, alebo úprava, spracovanie
  • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Grundlegende Informationen