| Print

Kovošrot PCH-Metal, k. ú. Trnava

 • Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 9.10 Zhromaždovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Zámer sa vypracováva z dôvodu presťahovania existujúcej prevádzky zariadenia na výkup odpadov na Modranskej 1, Trnava t.č. s platnými súhlasmi na prevádzku spoločnosti Peter Chudý PCH-Metal, uvedená činnosť je v zmysle zákona NR SR č. 408/2011 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Činnosť bude vykonávaná v katastrálnom území mesta Trnava na Suchovskej ulici 12 v katastrálnom území mesta Trnava č.parcely 3320/1,3318/4 okrese Trnava v Trnavskom kraji. Zariadenie bude slúžiť na výkup a dočasné skladovanie vykúpených druhotných surovín od občanov, ktoré budú následne odovzdané na ďalšie spracovanie v zmluvných zariadeniach na túto činnosť oprávnených. Priebežne bude vykonávaný odvoz odpadov tak, aby nedošlo k prepĺňaniu kapacity zariadenia. Zariadenie bude spĺňať legislatívou určené technické, materiálne a personálne požiadavky.
 • Betroffene Gemeinde: Trnava (okres: Trnava)
 • Zuständige Behörde: Okresný úrad Trnava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Kollárova 8, 91702 Trnava
 • Projektwerber: Peter Chudý PCH Metal, Garbiarska 50/51, 926 01 Sereď
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 41685539
 • Genehmigungsbehörde: OÚ Trnava
 • Dokumente

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.