| Print

Ing. Miroslav Mlynár- výkup druhotných surovín, Nitra

 • Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 9.10 Zhromaždovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Predmetom navrhovanej činnosti je prevádzkovanie zariadenia na zber, výkup, ručné triedenie, zhromažďovanie odpadov železných a neželezných kovov, papiera a lepenky, skla kategórie O – ostatný v prevádzke výkup druhotných surovín, Nitra. Jedná sa o existujúcu činnosť, ktorú navrhovateľ prevádzkuje dlhodobo od roku 1995, pričom navrhovaná činnosť nebola v minulosti posudzovaná. Navrhovateľ plánuje naďalej prevádzkovať uvedené zariadenie a preto, keďže súhlas na zber stratil platnosť, je potrebné pre vydanie príslušného súhlasu podľa zákona o odpadoch vykonať posúdenie navrhovanej činnosti.
 • Betroffene Gemeinde: Nitra (okres: Nitra)
 • Zuständige Behörde: Okresný úrad Nitra
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Štefánikova trieda 69, 94901 Nitra
 • Projektwerber: Ing. Miroslav Mlynár, PhD., Matušovický rad 3524/ 74, 038 61 VRÚTKY, IČO: 10 962 174
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 10962147
 • Genehmigungsbehörde: Oú NR- odbor starostlivosti o ŽP
 • Dokumente

  Stand Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  14.10.2019
  Bearbeiter der vorläufigen Umweltstudie RNDr. Dagmar Hullová, Ing. Mariana Kohútová
  Text der vorläufigen Umweltstudie
  14.10.2019
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  16.01.2020
  Právoplatné rozhodnutie
  20.02.2020