Preskočit na obsah
| Print

Cesta I/64 Kľače- Šuja

 • Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 13.2 Výstavba, prestavba alebo rozšírenie jestvujúcej cesty I. a II. triedy
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Účelom zámeru preložky cesty I/64 v katastrálnych územiach mesta Rajec a obce Šuja je odvedenie dopravy na navrhovaný obchvat, čím sa má zvýšiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky a znížiť hladina hluku a emisií, ktorým sú vystavení obyvatelia žijúci v blízkosti súčasnej komunikácie.
 • Betroffene Gemeinde: Šuja, Rajec, Kľače (okres: Žilina)
 • Zuständige Behörde: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií ,
 • Projektwerber: Slovenská správa ciest, IÚ Žilina
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 3328
 • Genehmigungsbehörde: MDPaT Sr, KÚ Žilina, OÚ Žilina
 • Dokumente

  Stand Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Bearbeiter der vorläufigen Umweltstudie Dopravoprojekt, a.s., Bratislava
  Právoplatné rozhodnutie

  Umweltverträglichkeitserklärung

  Bearbeiter der UVE für das strategische Dokument Dopravoprojekt, a.s., Bratislava

  Abschließender Standpunkt

  Právoplatné záverečné stanovisko
  08.12.2003