Preskočit na obsah
| Print

Centrum mechanicko - biologickej úpravy

 • Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 9.6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Navrhovaná činnosť sa nachádza v katastri mesta Sečovce. Účelom navrhovanej činnosti je mechanicko-biologická úprava odpadov, ktorá bude prebiehať prevažne v uzavretých priestoroch. Výsledkom tejto činnosti bude stabilizácia biologicky rozložiteľnej zložky odpadov, pred uložením na skládke nie nebezpečných odpadov a tiež získanie materiálovo a energeticky využiteľných zložiek z odpadu. Technologické zariadenie (otvárač vriec resp. drvič, sitový triedič, technológia na stabilizáciu biologicky rozložiteľného odpadu a pod.) bude majetkom spoločnosti a bude využívané pre procesy úpravy odpadov, ktoré spočívajú vo vytriedení prijímaných odpadov do zariadenia, vytriedení biologicky rozložiteľnej zložky odpadu a jej následnej biologickej stabilizácií, vo vytriedení materiálovo a energeticky využiteľných odpadov, pre ich následné zhodnotenie a v zmenšení objemu nevyužiteľných odpadov, zneškodňovaných umiestnením na riadenej skládke nie nebezpečných odpadov. Navrhovaná činnosť mechanicko – biologickej úpravy odpadov bude riešiť otázku nakladania s odpadmi, pred ich uložením na skládke odpadov, pre región okresu Trebišov a jeho okolia.
 • Betroffene Gemeinde: Sečovce, Dvorianky, Parchovany (okres: Trebišov)
 • Zuständige Behörde: Okresný úrad Trebišov
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Námestie mieru 804/1 , 07501 Trebišov
 • Projektwerber: TMHC, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 50606000
 • Genehmigungsbehörde: Mesto Sečovce
  Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly
 • Dokumente

  Stand Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  01.08.2022
  Bearbeiter der vorläufigen Umweltstudie Ing. Viola Hospodárová, PhD., Rastislavova 98, 043 46 Košice
  Text der vorläufigen Umweltstudie
  01.08.2022
  01.08.2022
  01.08.2022
  01.08.2022
  01.08.2022
  22.08.2022
  08.09.2022
  12.10.2022

  Iný dôvod ukončenia

  Späť vzatie návrhu
  01.12.2022