Preskočit na obsah
| Print

Zmeny a doplnky č.1 Územný plán obce Kluknava

 • Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Bereich: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Hlavné ciele riešenia Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN-O obce Kluknava sú nasledovné: • riešiť zmeny a doplnky koncepcie územného rozvoja vyplývajúce z aktuálnych rozvojových zámerov pripravovaných na území obce, • pri návrhu zmeny koncepcie rozvoja obce rešpektovať záväzné regulatívy nadradenej územnoplánovacej dokumentácie Územného plánu veľkého územného celku Košického kraja /ÚPN – VÚC/ - v znení jeho zmien a doplnkov z roku 2017, schválených uznesením Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č.509/2017 a vyhlásené VZN č.18/2017 dňa 12.júna 2017, ktoré majú dopad na katastrálne územie obce a súvisia s územím a predmetom riešenia Zmien a doplnkov č.1ÚPN obce, • aktualizovať záväznú časť ÚPN-O v zmysle riešenia Zmien a doplnkov č.1 ÚPN obce, tj. aktualizovať regulatívy a limity funkčného a priestorového usporiadania obce, vymedzenie funkčných plôch a územno-technické podmienky umiestňovania stavieb, zariadení verejného dopravného a technického vybavenia, vrátane verejnoprospešných stavieb.
 • Betroffene Gemeinde: Kluknava, Jaklovce, Žakarovce, Richnava, Ovčie, Hrabkov, Víťaz, Margecany, Krompachy (okresy: Gelnica, Prešov, Spišská Nová Ves)
 • Zuständige Behörde: Okresný úrad Gelnica
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Hlavná 1, 05601 Gelnica
 • Vermittler: Obec Kluknava
 • ID-Nr. des Vermittlers: 00329274
 • Dokumente

  Stand Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Information über die Benachrichtigung
  02.12.2022
  Oznámenie
  02.12.2022
  Text des strategischen Dokumentes
  02.12.2022
  02.12.2022
  02.12.2022
  02.12.2022
  02.12.2022
  02.12.2022
  02.12.2022
  02.12.2022
  02.12.2022
  02.12.2022
  02.12.2022
  02.12.2022