Preskočit na obsah

Databázy

The Global Portal to Information on Chemical Substances  (ChemPortal)
Databáza OECD poskytuje informácie o fyzikálno-chemických vlastnostiach, toxicite, ekotoxicite chemických látok a ich správaní sa  v životnom prostredí.

International Agency for Research on Cancer (IARC)
Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny, ktorá je súčasťou organizácie WHO, poskytuje databázu ktorá obsahuje informácie o látkach s karcinogénnymi účinkami   na ľudské zdravie. 

International Programe on Chemical Safety (IPCS)
Medzinárodný program pre chemickú bezpečnosť  predstavuje spoločný program WHO, ILO  a UNEP, ktorého cieľom je poskytovanie informácií súvisiacich s chemickými látkami, chemickými prípravkami  a ich chemickou bezpečnosťou.

IPCS Concise International Chemical Assessment Documentas (CICADs)
Databáza poskytuje prehľad relevantných vedeckých informácií týkajúcich sa potenciálnych vplyvov chemických látok na zdravie a životné prostredie. Primárnym cieľom je poskytnutie informácií k určenie nebezpečnosti a vzťahu dávka - účinok.

IPCS Environmental Health Criteria (EHC) Monographs
Databáza obsahuje širokospektrálny prehľad publikácií, výskumných prác s dôrazom na popis fyzikálnych, chemických, teratogénnych, mutagénnych, karcinogénnych a iných  vlastností chemických látok. Prezentuje ich osud a transport  v životnom prostredí a  ich rizikovosť na ľudské zdravie a ekosystém.

US EPA Integrated Risk Information System (IRIS)
Databáza obsahuje informácie o účinkoch chemických látok na zdravie pri rôznych formách expozície. Okrem iného uvádza hodnoty referenčných dávok (koncentrácií) pre nekarcinogénne účinky a faktory smernice vzniku rakoviny pre karcinogénne účinky chemických látok.

World Health Organisation (WHO)
Databáza Svetovej zdravotníckej organizácie poskytuje informácie o účinkoch chemických látok na zdravie ľudí. Obsahuje sériu dokumentov, akými sú napr. Odporúčané hodnoty WHO na hodnotenie kvality pitnej vody, Odporúčané hodnoty WHO na hodnotenie kvality voľného ovzdušia v Európe a iné.

Toxikology Data Network (TOXNET)
Databáza poskytuje informácie zamerané na toxikologické a nebezpečné vlastnosti chemických látok. Venuje sa problematike environmentálneho zdravia. Zhrňuje rôzne databázy napr. HSDB (Hazardous Substances Data Bank), IRIS (Integrated Risk Information System), TOXLINE a iné.