Preskočit na obsah

Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy na celkovom počte prepravených osôb

04.11 2020,

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ: 1.2 - Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility
Kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2020-59
Správca programu: Ministerstvo pôdohospodárstva a royvoja vidieka SR
Dátum uzavretia: do vyčerpania finančnej alokácie
Viac informácií: https://www.mpsr.sk

Copyright © 2023

Súvisiace články

Značky

Výzvy