Zosunutá Krupina sa do Veľkej noci zastabilizuje

07.04 2011, Enviroportal

Zosunutá Krupina sa do Veľkej noci zastabilizuje

MŽP SR: Drenážno-stabilizačné rebrá majú zabrániť opätovným zosuvom pôdy, ktoré priamo ohrozujú niekoľko domov na ulici Pod Kotlom v Krupine. Tie by mali byť hotové do konca Veľkonočných sviatkov. Konkrétne riešenia navrhlo ministerstvo životného prostredia v spolupráci so Štátnym geologickým ústavom Dionýza Štúra, a to na základe odborného prieskumu a analýzy vrtov z februára tohto roka. "Verím, že týmito opatreniami sa nám podarí účinne stabilizovať vážnu situáciu v tejto lokalite," povedal minister József Nagy. O stave svahu v Krupine sa presvedčil osobne na mieste už začiatkom tohto roka. Samospráve prisľúbil podať pomocnú ruku.

V prvej fáze sa rámci inžiniersko-geologického prieskumu realizovali aj vrtné a vzorkovacie práce - 7 jadrových vrtov s celkovou metrážou 76,5 m; geofyzikálne, meračské a laboratórne práce na 20 vzorkách odobratých z vrtov; 3 skúšky na stanovenie efektívnych šmykových parametrov; 2 stanovenia agresivity podzemnej vody; mapovanie a vyhotovenie inžinierskogeologickej mapy. Celkové náklady na uvedený rozsah prác dosiahnu 30-tisíc eur.

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra ďalej vyhotoví záverečnú správu z inžiniersko-geologického prieskumu. Jej súčasťou bude návrh sanačných prác, ktorý by mal byť hotový do konca augusta tohto roka. Návrh bude špecifikovať už dlhodobé sanačné opatrenia, ktoré zabezpečia stabilizáciu problematického svahu. Na tieto sanačné opatrenia budú potrebné ďalšie finančné prostriedky, či už zo štátneho rozpočtu, z fondov na odstraňovanie následkov živelných pohrôm alebo z finančných zdrojov miestnej samosprávy.

Copyright © Enviroportal 2020

Súvisiace články

Značky