Zmena podnebia: Európska komisia zavádza informačnú kampaň do škôl

02.11 2006, Enviroportal

Zmena podnebia: Európska komisia zavádza informačnú kampaň do škôl

Na začiatku nového školského roka sprístupnila Európska komisia nové informačné nástroje a materiály o klimatických zmenách, ktoré môžu využívať učitelia aj študenti v celej EÚ. Študenti v školách si môžu dať osobný záväzok a zapojiť sa do boja proti klimatickým zmenám. Školský program je míľnikom novej etapy v informačnej kampani Komisie s názvom Zmena podnebia je vo vašich rukách, ktorá za začala v máji. Kampaň bude podporená v televízii, tlači a propagáciou na internete.

Zmena podnebia je vo vašich rukách

Stavros Dimas, komisár pre životné prostredie, povedal: "Klimatické zmeny už prebiehajú. Naše deti budú generáciou, ktorú zhoršovanie poznačí najviac, sú však aj generáciou, ktorej kroky rozhodnú o tom, či napokon boj proti klimatickým zmenám vyhráme alebo nie. Je nevyhnutné, aby si boli v dospelosti plne vedomí dôsledkov klimatických zmien pre spoločnosť, ako aj krokov, ktoré môže podniknúť každý z nás s cieľom znížiť emisie skleníkových plynov, ktoré tieto zmeny spôsobujú."

Kampaň v školách

Komisia vypracovala materiál, ktorý možno použiť v triede pri diskusiách o problémoch s klimatickými zmenami. K dispozícii sú rôzne nástroje použiteľné pri výučbe, ktoré poskytujú rady, podklady a zaujímavé zadania s cieľom ukázať, ako môžu jednotlivci zohrať významnú úlohu v boji proti klimatickým zmenám.

V súlade s hlavnými posolstvami kampane na zvýšenie povedomia sú študenti motivovaní k malým zmenám svojho každodenného správania, ktoré vedú k zníženiu emisií skleníkových plynov. Patrí sem napríklad znižovanie intenzity kúrenia v domácnosti, vypínanie televízora namiesto prepínania do pohotovostného režimu, recyklácia odpadu a častejšia chôdza. Okrem toho sú v rámci kampane vyzývaní, aby sa zaviazali vynaložiť osobné úsilie v boji proti klimatickým zmenám.

Na internetovej stránke kampane je uvedená osobitná sekcia pre učiteľov a študentov, v ktorej sa nachádzajú brožúry, audio a video súbory, kalkulačka emisií CO2, súbory vysvetľujúce ako zvýšiť energetickú účinnosť počítačov, krátke filmy, užitočné linky, súťaže a možnosť dať si záväzok on-line prostredníctvom vyplnenia formulára. Na stránke bude zároveň priestor pre výstavky, kde sa môžu študenti so svojimi rovesníkmi z celej Európy podeliť o svoje kreatívne predstavy k problémom klimatických zmien - napríklad formou umeleckých prác, videí alebo piesní.

Učitelia a študenti sú priebežne informovaní o kampani, materiáloch a nástrojoch dostupných prostredníctvom médií, on-line informačných aktivitách a distribúcii brožúr. Okrem toho tohtoročné vydanie Európskeho diára - školského denníka financovaného Európskou komisiou, ktorý je distribuovaný viac ako jednému miliónu stredoškolákov v 25 členských štátoch - obsahuje časť zaoberajúcu sa klimatickými zmenami a kampaňou.

Propagácia

Pripravuje sa internetová mediálna kampaň, ktorej zámerom je nasmerovať užívateľov internetu na stránku kampane prostredníctvom strategicky rozmiestnených bannerov, na ktoré sa dá kliknúť. Na televíznych staniciach MTV a BBC World bude od konca tohto mesiaca do novembra vysielaná atraktívna a pútavá TV reklama, ktorá znázorní, čo všetko môžu jednotlivci urobiť pre boj proti klimatickým zmenám. Reklama sa má v najbližšom štvrťroku objaviť aj v tlačených médiách niektorých členských štátov.

Jednotlivci a emisie skleníkových plynov

Domácnosti sa priamo podieľajú na približne 16 % emisií skleníkových plynov v EÚ. V prepočte na obyvateľa je každý občan EÚ ročne zodpovedný za 11 ton emisií skleníkových plynov, a to hlavne CO2. Väčšina emisií skleníkových plynov v EÚ je spôsobená výrobou a spotrebou energie (61 %) a dopravou (21 %), pričom v oboch prípadoch sa používajú fosílne palivá (uhlie, ropa a zemný plyn), ktoré pri spaľovaní produkujú emisie CO2.
Z celkovej spotreby energie v EÚ pripadá takmer tretina na domácnosti a asi polovica emisií v doprave je spôsobená osobnými automobilmi. Z toho vyplýva, že jednotlivci majú na tieto emisie priamy vplyv. I v ďalších odvetviach sa však jednotlivci môžu podieľať na znižovaní emisií - napríklad v priemysle tým, že znížia množstvo odpadu a zaistia jeho recykláciu alebo kompostovanie. Výroba novej hliníkovej plechovky je energeticky desaťkrát náročnejšia ako recyklácia starej. V neposlednom rade môžu občania požadovať štrukturálne zmeny, ktoré sú nutné na to, aby spoločnosť produkovala čo najmenej emisií, napríklad zvýšenú mieru využívania obnoviteľných zdrojov energie.

Internetová stránka kampane:

http://www.climatechange.eu.com

Internetová stránka Komisie o zmene podnebia:

http://www.europa.eu.int/comm/environment/climat/home_en.htm

Kontakt:

AMI Communications Slovakia
Vlasta Ševčíková
tel.: 02 4341 5707
vlasta.sevcikova@amic.sk
www.amic.sk

Copyright © Enviroportal 2020

Súvisiace články

Značky