Preskočit na obsah

Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia

20.05 2021, Enviroportal

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky oznamuje, že oznámenie o zmene strategického dokumentu s celoštátnym dosahom v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia, (verzia 12), je v plnom znení prístupné: OZNÁMENIE SEA OP KŽP (verzia 12) (PDF, 2 MB) a OP KŽP vz 12 návrh SK (PDF, 5 MB).

Stanoviská k vyššie uvedenému oznámeniu o zmene strategického dokumentu s celoštátnym dosahom je možné predkladať najneskôr do 1. 6. 2021 na adresu:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
Nám. Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava
e-mail: dasa.hanuscinova@enviro.gov.sk

Konzultácie podľa § 63 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovje možné uskutočniť počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu na Ministerstve životného prostredia SR, odbore posudzovania vplyvov na životné prostredie, na námestí Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, v pracovných dňoch počas úradných hodín (termín konzultácie si odporúčame dohodnúť vopred telefonicky alebo e-mailom).

Zdroj: MŽP SR

Copyright © Enviroportal 2021

Súvisiace články

Značky

Projekty, dotácie Rezort MŽP SR