Preskočit na obsah

Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2016

20.12 2017,

Predkladaná Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2016 informuje a hodnotí v akom stave je životné prostredie na Slovensku a v ktorých oblastiach dochádza k pozitívnym zmenám.

Popisuje tiež oblasti s identifikovanými mnohými výzvami pre prijatie a realizáciu potrebných opatrení. Pozornosť venuje aj zhodnoteniu výsledkov dosiahnutých počas zabezpečovania úloh vyplývajúcich z predsedníctva Slovenska v Rade Európskej únie v oblasti starostlivosti o životné prostredia. Ako téma roka bola zvolená problematika zhodnotenia súčasného stavu v oblasti prechodu na obehové hospodárstvo.

Publikáciu vydáva každoročne Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia v súlade so zákonom č. 17/1992 Zb o životnom prostredí. Prispieva sa tak k naplneniu ústavného práva obyvateľov Slovenska na kvalitné a včasné informácie o životnom prostredí.
 

Copyright © 2022

Súvisiace články

Značky

EIA,SEA Emisie Energetika Environmentálna kriminalita Environmentálna výchova a vzdelávanie Environmentálne škody Environmentálne záťaže Geológia Globálne problémy ŽP GMO Havárie a živelné pohromy Informačné zdroje IPKZ Les Mestské a vidiecke ŽP Mimovládne organizácie Obnoviteľné zdroje energie Odpady Ochrana prírody Ovzdušie Priemysel Prírodné a kultúrne dedičstvo PZPH Rezort MŽP SR Udržateľná spotreba a výroba Voda Zelené hospodárstvo