Preskočit na obsah

Žiar n. Hronom: OÚ prešetruje možné ničenie chránených biotopov v údolí Snoža

27.11 2020, TASR

Žiar nad Hronom, 26. novembra – Okresný úrad (OÚ) v Žiari nad Hronom prešetruje podozrenia zo zvýšeného ničenia zákonom chránených biotopov, flóry a fauny európskeho významu chránených medzinárodnými dohovormi v katastroch obcí Bartošova Lehôtka a Dolná Ves.

Podľa oznámenia doručeného OÚ, ktoré má TASR k dispozícii od sťažovateľa Tibora Ivana, malo k poškodeniu biotopu dôjsť po úprave lesnej cesty zo strany Lesov Slovenskej republiky.

Podľa oznamovaných skutočností mali Lesy SR v roku 2017 upraviť lesnú cestu do údolia Snože v katastroch spomínaných obcí tak, že odtoky vody z cesty odrážkami nasmerovali traktorom s radlicou priamo do vodného toku, bez možnosti jej vsiaknutia do prirodzeného lesného pokrytu, ktorý vodu zadržiava a filtruje. Po ťažbe súkromnou firmou mala byť navyše nevsiaknutá voda odrážkami nasmerovaná rovno do vodného toku.

„Vo veci podnetu bolo začaté správne konanie a všetky ním uvádzané skutočnosti budú náležite prešetrené Okresným úradom v Žiari nad Hronom, odborom starostlivosti o životné prostredie,“ potvrdil prednosta OÚ Michal Zdycha.

Podľa oznámenia sa v lokalite vyskytuje chránená rastlina rosička okrúhlolistá aj chránený živočích salamandra škvrnitá. Salamandra sa v údolí, podľa výsledkov monitoringu z apríla 2020, vyskytuje v počte stovkách kusov. Nevhodný stav odvodňovania podľa sťažnosti ochudobňuje les o lesnú pôdu a vodu, zároveň rozpustné látky z pôdy ničia v reprodukčnom biotope salamandry vodný planktón i samotné larvy. Nadmerná ťažba dreva je podľa oznámenia zásahom do biotopu v rozpore s národným zákonom o ochrane prírody aj európskym Bernským dohovorom a celosvetovým Rámsarským dohovorom, ktorých signatárom je aj Slovenská republika.

„V predmetnej lokalite Odštepný závod Žarnovica vykonával hospodársku činnosť iba v rokoch 2006 – 2015 v zmysle platného programu starostlivosti o lesy. Odvtedy Lesy SR v porastoch žiadnu činnosť nevykonávali, okrem odvozu dreva z vyššie položených lokalít po predmetnej ceste. Zásahy, ktoré sťažnosť opisuje, štátny podnik Lesy SR nevykonával, vykonávali ich iné hospodárske subjekty. Lesnú cestu sa naši zamestnanci snažili udržať v prevádzkyschopnom stave, keďže ju potrebovali pre zabezpečenie činnosti v lokalitách nad územím, ktoré je predmetom sťažnosti,“ uviedla vedúca odboru komunikácie Lesy SR Marína Debnárová.

Copyright © TASR 2021
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Environmentálna kriminalita Les Ochrana prírody