Preskočit na obsah

Zelená firma

24.01 2020,

Nadácia Pontis udeľuje ocenenie Zelená firma firme, ktorá v predchádzajúcom roku (2019) zrealizovala výnimočný projekt, program alebo aktivitu zameranú na obehové hospodárstvo. Uzávierka nominácií je 24. januára 2020.

Cieľom obehového hospodárstva je zachovať hodnotu výrobkov a materiálov čo najdlhšie, minimalizuje sa tak odpad a využívanie nových zdrojov, a keď výrobok dosiahne koniec svojho životného cyklu, zdroje sa z hospodárstva nevyradia, ale použijú sa znova a znova na vytváranie novej hodnoty. Obehové hospodárstvo tak prispieva zároveň k znižovaniu emisií skleníkových plynov či znečisťujúcich látok a zníženiu tlaku na ekosystémy a prírodné zdroje.

V tejto kategórii nadácia oceňuje inšpiratívne environmentálne programy, ktoré firma realizuje nad rámec vyžadovaný zákonom, napríklad:

  • ekologický a inovatívny dizajn produktov orientovaný na využívanie menšieho množstva primárnych surovín, čisté materiálové cykly a minimalizovanie a odstránenie množstva nebezpečných látok vo výrobkoch a odpade, využívanie recyklovaných, recyklovateľných a biodegradovateľných materiálov, využívanie odpadu ako cennej suroviny, na dlhšiu životnosť a predlžovanie životnosti produktov (znovupoužiteľnosť, opraviteľnosť, opravy, úpravy a zhodnocovanie (up-cycling) a spätný predaj alebo použitie)
  • úsporné a efektívne využívanie prírodných zdrojov, energií a materiálov, prvotných a druhotných surovín, napr.: využívanie obnoviteľných zdrojov energie, znižovanie spotreby vody, energií a základných surovín, využívanie podielu recyklátov v produktoch, predchádzanie vzniku odpadu vo výrobe, distribúcii i spotrebe
  • nové biznis modely postavené na princípe zdieľania, poskytovania služieb namiesto predaja produktov, systémoch spätného odberu,  princípoch lokálnosti a pod.
  • projekt priemyselnej symbiózy, kedy spoločnosti využívajú vzájomne výhodné príležitosti pre výmenu a upotrebenie odpadu, vedľajších produktov, prebytočného tepla, či zdieľajú stroje alebo infraštruktúru
  • zavádzanie princípov obehového hospodárstva v rámci biohospodárstva, ktoré vedie k zdrojovo efektívnejšiemu využívaniu obnoviteľných a biologických zdrojov ako sú poľnohospodárske plodiny či lesy na výrobu potravín, materiálov a energie (napr. kaskádovité využitie dreva)
  • zelené obstarávanie produktov a služieb, a teda zohľadňovanie environmentálnych kritérií a princípov obehového hospodárstva pri obstarávaní
  • vytváranie podnikovej a podnikateľskej kultúry založenej na udržateľnosti prostredníctvom zapájania zamestnancov, zákazníkov, dodávateľov, komunity i širokej verejnosti do ochrany životného prostredia prostredníctvom aktivít v oblasti obehového hospodárstva či spolupráca s neziskovými organizáciami a záujmovými združeniami na projektoch v tejto oblasti.

Nadácia oceňuje projekty s inovatívnym potenciálom, merateľnými cieľmi a dosiahnutými výsledkami, prepojenie projektu s činnosťou firmy a jej celkovou stratégiou, dlhodobú udržateľnosť projektu a do akej miery firma do projektu zapája svojich zamestnancov a partnerov, občiansku spoločnosť, verejnú správu, zákazníkov, dodávateľov a akcionárov.

Viac informácií: https://www.nadaciapontis.sk

 

Copyright © 2022

Súvisiace články

Značky

Inovácie