Preskočit na obsah

Zaujímavosti zo sveta bocianov

28.01 2022, Enviroportal

Viete, koľko bocianov k nám priletelo počas minulého roka? Skúsite uhádnuť, koľko bocianích hniezd sa v roku 2021 podarilo týmto bielym operencom obsadiť? A odhadnete, koľko ľudí sa na Slovensku zaoberá pozorovaním bociana bieleho?

Zaujímavé údaje a štatistiky odprezentoval uznávaný odborník RNDr. Miroslav Fulín, CSc. zo ZO SZOPK Bocian na online webinári s názvom Zo života bocianov v roku 2021.  

Na Slovensku máme 88 stálych pozorovateľov bociana a 242 individuálnych prispievateľov. Títo nadšenci pravidelne pozorujú, čo sa deje v 1376 hniezdach v 1039 obciach Slovenska. Pozorovateľom sa v minulom roku v období od začiatku marca do konca apríla podarilo zachytiť a zaznamenať prílety na 421 hniezd.  Teší nás, že sme zaznamenali trend poklesu obsadených hniezd na stĺpoch elektrického vedenia. Z 367 hniezd na stĺpoch elektrického vedenia"" v roku 2000 sa ich počet podarilo znížiť na 165.

V roku 2021 bolo v hniezdach okrúžkovaných 1138 mláďat. Podarilo sa nám odčítať údaje z krúžkov 177 dospelým bocianom na hniezdach. Z toho 23 % z odčítanej vzorky tvorili  4-ročné bociany. V 21 % prípadov išlo o 5-ročné, v 15 % 6-ročné, 10 % 7-ročné, 8% 8-ročné a 11 % 9-ročné bociany. Najstarším, 14-ročným bol bocian v Králi.

Z hľadiska úspešnosti hniezdenia bol rok 2021 nadpriemerne dobrým rokov s vysokým počtom odchovaných mláďat (priemer 2,88 mláďaťa na hniezdny pár). Monitoring bocianov a ich krúžkovanie je prospešné aj pre spoločnosť. Obce s vyšším počtom hniezd sú zoskupené v projekte európskych bocianích obcí a na základe výsledkov poznania hniezdnej populácie môžu získať podporu na realizáciu aktivít spojených s ochranou druhu. Napríklad v obci Buzica sa z takto získaných prostriedkov podarilo vytvoriť vodné plochy v poľnohospodárskej krajine a vrátiť tam život. V areáli Základnej školy vytvoriť Náučný bocianí chodník s jazierkom.

Monitoringom a krúžkovaním bocianov navyše dokážeme sledovať priebeh migrácie a predchádzať kolíznym situáciám s elektrickými vedeniami. Táto činnosť navyše prináša možnosť fundovane reagovať na potreby vstupov do krajiny v súvislosti s ochranou druhu. Údaje a fotodokumentácia v Atlase hniezd je súčasťou podkladov pri rozhodovacích konaniach. Okrem toho je vďaka monitoringu možné predvídať problémové situácie, ako sú preťaženie, deštrukcia hniezdnych podložiek, prerastanie hniezd okolitou vegetáciou a pod.

V súvislosti s Ekovýchovným programom Bocian sa pravidelne realizujú rôzne aktivity. Za minulý rok sa podarilo uskutočniť napríklad výstavu v Kráľovskom Chlmci, besedy s mládežou a prednášky pre verejnosť či stretnutia s majiteľmi hniezdnych stanovíšť. Samostatný priebeh mali štyri kategórie ekovýchovného programu koordinované Školou ochrany prírody ŠOP vo Varíne.

Foto: „Rozlúčková párty“ mláďat pred odletom  na hniezde v Brzotíne alebo v Zohore zaznamenaná prostredníctvom kamery
Autor: Odbor komunikácie a propagácie ŠOP SR
Zdroj údajov: RNDr. Miroslav Fulín, CSc.

Copyright © Enviroportal 2022

Súvisiace články

Značky

Ochrana prírody Zaujímavosti