Zapojte sa aj Vy do projektu Ekopaky 2007

03.11 2006, Enviroportal

Zapojte sa aj Vy do projektu Ekopaky 2007

Slovenská agentúra životného prostredia v Banskej Bystrici v spolupráci s Recyklačným fondom a za technickej pomoci firmy Kuruc Company s. r. o. organizuje projekt Ekopaky 2007, ktorý je zameraný na separovaný zber a materiálové zhodnotenie použitých viacvrstvových nápojových obalov.V tejto súvislosti pripomíname, že v zmysle § 64 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, môže si obec pri hodnovernom preukázaní separácie, recyklácie odpadu príslušnej komodity - viacvrstvových nápojových obalov (z mlieka, džúsov a pod.) - podať žiadosť obce o príspevok z Recyklačného fondu.

Na základe skutočnosti, že obce, ktorých školy sa zapojili do uvedeného projektu obdržia od zhodnocovateľa príslušné doklady o odovzdaní a zhodnotení daného množstva odpadov z viacvrstvových kombinovaných materiálov, môže obec v zmysle vopred uvedeného zákona podať žiadosť obce o príspevok z Recyklačného fondu.

Firma Kuruc Company s. r. o., ktorá zabezpečuje zber, zvoz a následnú recykláciu odpadov z viacvrstvových nápojových obalov, vystavuje pri ich prevzatí a odvážení potvrdenku príslušnej škole a zároveň jej vypláca 0.50,- Sk v hotovosti za jeden kilogram vyzbieraných odpadov z viacvrstvových nápojových obalov.

Škola, v prípade záujmu obce o získanie finančného príspevku z Recyklačného fondu SR, doručí mestskému resp. obecnému úradu, ktorý je jej zriaďovateľom, príslušné potvrdenky. Obec podá "Žiadosť obce o príspevok", ktorého prílohou sú tlačivo RF 16.05 "Potvrdenie zhodnotiteľa" a tlačivo RF 21.02-2 "Čestné vyhlásenie k žiadosti o poskytnutie príspevku" na Recyklačný fond.

Tlačivá sa nachádzajú na stránke fondu pod položkou dokumenty.

Tlačivo RF 16.05 musí byť potvrdené zhodnotiteľom a predstaviteľom mesta resp. obce.
Poskytnuté finančné prostriedky môžu byť následne použité mestom resp. obcou len na účely uvedené v hore citovanom zákone (§ 63 ods. 3).

Zdroj: SAŽP

Copyright © Enviroportal 2020

Súvisiace články

Značky