Preskočit na obsah

Zachovanie a ochrana životného prostredia, kultúrneho dedičstva a podpora efektívneho využívania zdrojov

04.11 2020,

Operačný program: Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko
Prioritná os: 2. Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity
Špecifický cieľ: 2.1 Posilnenie spoločných prístupov s cieľom zhodnocovania prírodného a kultúrneho dedičstva udržateľným spôsobom, čo prispeje k ďalšiemu rozvoju programovej oblasti ako atraktívnej turistickej destinácie
2.2 Posilnenie cezhraničnej integrácie funkčných ekologických sietí a zelených infraštruktúr s cieľom ochrany biodiverzity a prispievanie k stabilite ekosystémov 
Kód výzvy: INTERREG V-A SK-AT/2016/02
Správca programu: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja SR
Dátum uzavretia: do vyčerpania finančnej alokácie
Viac informácií: https://www.sk-at.eu/sk/vyzvy/2020

Copyright © 2023

Súvisiace články

Značky

Výzvy