Workshopy pre pracovníkov štátnej správy na úseku environmentálnych záťaží

11.12 2018,

6. decembra 2018 sa v didaktickej miestnosti SAŽP konal workshop určený pracovníkom inšpekcie životného prostredia, ktorí pracujú na úsekoch súvisiacich s problematikou environmentálnych záťaží (EZ). Pracovné stretnutie, ktoré bolo zamerané na praktickú výučbu práce s informačným systémom environmentálnych záťaží (IS EZ), pripravili odborní pracovníci oddelenia environmentálnych služieb Slovenskej agentúry životného prostredia.

Teoretická časť odborného programu workshopu sa týkala jednak pripravovaných a realizovaných projektov v oblasti prieskumu, sanácie a monitoringu, rovnako aj projektov v oblasti informovanosti verejnosti, ktoré sa v oblasti EZ pripravujú alebo už realizujú v rámci OP KŽP. Kľúčovým bodom programu stretnutia boli  informácie o IS EZ – o jeho štruktúre, súčastiach, prepojeniach s inými IS verejnej správy a predovšetkým o možnostiach, ktoré poskytuje svojim používateľom. Základy IS EZ, ktorý sa trvalo a priebežne aktualizuje, boli vybudované v rámci projektov SAŽP financovaných z predošlého OP ŽP (2007 – 2013). Jeho prevádzkovateľom je MŽP SR a správcom obsahu je SAŽP.

Workshop sa realizoval v rámci hlavnej aktivity 5 – Informačné aktivity v oblasti environmentálnych záťaží – národného projektu Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku (skrátene INFOAKTIVITY).

Ďalší workshop určený pracovníkom štátnej správy, ktorý je súčasťou aktivít projektu INFOAKTIVITY, sa plánuje najbližšie začiatkom roka 2019.

Copyright © 2019

Súvisiace články

Značky

Environmentálne záťaže