Preskočit na obsah

Výzva v rámci Operačného programu Životné prostredie

16.02 2012, Enviroportal

Výzva v rámci Operačného programu Životné prostredie

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Životné prostredie, Prioritná os 1 - Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd,  Operačný cieľ - 1.3 Zabezpečenie primeraného sledovania a hodnotenia stavu povrchových vôd a podzemných vôd. Výva bude uzatvorená 18. mája t. r.

Kompletná dokumentácia k výzve: Výzva k prioritnej osi 1 (operačný cieľ 1.3) OPŽP-PO1-12-1

Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky

Projekty, dotácie