Preskočit na obsah

Výzva v programe SK-Climate - zmierňovanie a adaptácia na zmenu klímy

19.07 2019,

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, správca programu SK-Climate – zmierňovanie a adaptácia na zmenu klímy, financovaného z Finančných mechanizmov Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho kráľovstva v programovom období 2014 – 2021 v úzkej spolupráci s donormi programu, ktorými sú  Nórske riaditeľstvo pre vodné zdroje a energetiku, Riaditeľstvo pre civilnú ochranu a núdzové plánovanie a Nórska agentúra životného prostredia, informuje o plánovaných výzvach a možnostiach programu SK-Climate.
Vyhlásenie výziev je plánované v októbri 2019. Výzvy sa zamerajú na podporu projektov týkajúcich sa pripravenosti samospráv na extrémne prejavy počasia, zmeny klímy, vlny horúčav, suchá a záplavy z prívalových dažďov.
 
Predmetom podpory budú najmä aktivity zamerané na tvorbu Akčných plánov na zmierňovanie dopadov zmeny klímy a adaptáciu na zmeny klímy implementované miestnymi orgánmi v mestských územiach, znižovanie emisií skleníkových plynov, vodozádržné opatrenia, prvky zelenej a modrej infraštruktúry, podpora zachovania biodiverzity, e-mobilita atď. Na konkrétnych oprávnených aktivitách momentálne pracujú zástupcovia pracovnej skupiny pre opatrenia na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v rámci programu SK-Climate.
 
Samosprávam budú poskytované granty od 500 000 € do 1 400 000 €.
 
Piateho septembra 2019 bude organizované informačné podujatie pre potenciálnych záujemcov na území stredného Slovenska, kde bude predstavený program, jeho zameranie a oprávnené aktivity v rámci projektov. (Bližšie určenie mesta a času bude oznámené záujemcom v dostatočnom časovom predstihu, predbežný záujem hláste na adresu eeagrants@enviro.gov.sk.)
 
Dôležitou súčasťou programu je bilaterálna spolupráca s prispievateľskými krajinami na projektovej úrovni – Nórskom, Islandom a Lichtenštajnskom. Vďaka výmene cenných skúsenosti partnerov budú môcť realizovať slovenské samosprávy svoje projekty kvalitnejšie a efektívnejšie v spolupráci zo zahraničnými partnermi z prispievateľských krajín.
 
Za týmto účelom bude pred vyhlásením výzvy na projekty vyhlásená výzva na bilaterálne aktivity, v rámci ktorej budú žiadateľom preplácané výdavky na dopravu, stravné, cestovné, ubytovanie a hľadanie partnerov v zahraničí.
 
V tejto súvislosti sa bude konať udalosť Matchmaking  event (9. – 10. 11. 2019, Oslo, Nórsko), ktoré sa zameria na hľadanie partnerov a výmenu relevantných skúseností najmä medzi predstaviteľmi nórskych a slovenských miest.
 
Bližšie informácie ohľadom programu SK-Climate:

Copyright © 2021

Súvisiace články

Značky

Klimatická zmena Mestské a vidiecke ŽP Projekty, dotácie