Preskočit na obsah

Význam IPKZ a prierez kľúčovou medzinárodnou a národnou legislatívou pre oblasť IPKZ

11.09 2012, www.eea.europa.eu

Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania (ďalej len IPKZ) z angl. IPPC - Integrated Pollution Prevention and Control  je súbor opatrení zameraných na integrovanú prevenciu a kontrolu znečisťovania ŽP pochádzajúceho z rozhodujúcich zdrojov znečisťovania (viďte prílohu č. 1 zákona o IPKZ); znižovanie emisií do ovzdušia, vody a pôdy; obmedzovanie vzniku odpadu a pokiaľ to nie je možné jeho správne zhodnocovanie a zneškodňovanie. Cieľom uvedených bodov je dosiahnuť vysokú celkovú úroveň ochrany životného prostredia.

Pamätná medzinárodná realizácia pre oblasť IPKZ vychádzala z predpisu, ktorým je smernica Rady EÚ 96/61/ES zo dňa 24. septembra z roku 1996 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia. Smernica nadobudla účinnosť dňa 30. októbra 1999 a znamenala celkom nový prístup k ochrane ŽP. Prečo nový? V minulosti bol totiž v prevencii a kontrole znečisťovania uplatňovaný tzv. zložkový systém, ktorý bol založený na jednotlivom hodnotení vplyvov danej prevádzky na ŽP (napr. jednotlivo sa hodnotil vplyv prevádzky na: ovzdušie, vodu, pôdu, odpad, prírodu). Avšak smernicou z roku 1996 sa prešlo na nový integrovaný systém hodnotenia t. z. že vplyvy danej prevádzky na ŽP sa hodnotia len integrovane (zjednotene, spoločne) a to aj vrátane hluku, tepla a vibrácií, ktoré spolu s látkami tak isto tvoria znečistenie.

Uvedená smernica bola niekoľkokrát opakovane pozmeňovaná. Najvýznamnejšia zmena nastalav roku 2008, kedy bola dňa 15. januára prijatá nová smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/1/ES o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia, ktorá predstavovala kodifikované znenie. Kodifikovaná smernica v sebe zhŕňa aj výmenu informácií o BAT medzi členskými štátmi EÚ, mimovládnymi organizáciami, či európskymi priemyselnými federáciami (napr. SEPI - pre papier a celulózu; SEFIC - pre chemické prevádzky...). Táto práca je riadená Európskou kanceláriou IPKZ, ktorá má sídlo v Seville (Španielsko). Preto sa výmena technických informácií o BAT zvykne nazývať aj ako Sevillský proces.

V súčasnosti je však už i táto smernica nahradená a to smernicou EPaR č. 2010/75/EU o priemyselných emisiách. Smernica o priemyselných emisiách je tak momentálne aktuálne platnou smernicou pre oblasť IPKZ na medzinárodnej úrovni! Spolu s ňou je aktuálne a platné aj nariadenie EPaR (ES) č. 166/2006 o zriadení Európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok, ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/689/EHS a smernica Rady 96/61/ES.                                                                                                                                                                                                                   
Kľúčové legislatívne zastrešenie pre oblasť IPKZ na Slovensku však vychádza teraz už z neplatnej smernice Rady EÚ 96/61/ES o IPKZ ŽP. Implementáciou tejto smernice do nášho právneho poriadku bolo zabezpečené prijatie zákona NR SR č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (ďalej len zákon o IPKZ). K zákonu o IPKZ bola vydaná vyhláška MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorá upravuje najmä spôsob a formu získania osvedčenia o odbornej spôsobilosti na účely poskytovania odborného poradenstva v oblasti IPKZ a taktiež definuje údaje, ktoré sú prevádzkovatelia svojich prevádzok (spadajúcich pod režim IPKZ) povinní zisťovať, vyhodnocovať a oznamovať do IRIS.

Zákon o IPKZ sa postupom času podrobil opakovaným novelizáciám a v súčasnosti je platné znenie ukotvené v zákone č. 532/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o IPKZ. Účelom novely zákona o IPKZ bolo najmä úsilie SR ratifikovať Aarhuský dohovor a vymedziť tzv. zainteresovanú verejnosť - §10.

K legislatívnej opore, ktorá sa dotýka problematiky IPKZ ešte dodám, že takmer celý proces vydania integrovaného povolenia sa riadi zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. Platia aj osobité výnimky pri ktorých sa riadi zákonom o IPKZ.

Prioritný význam celého procesu integrovaného povoľovania spočíva v zadefinovaní jasných podmienok potrebných pre vykonávanie činností v tých prevádzkach, ktoré zo zákona spadajú pod režim IPKZ a v povoľovaní nových prevádzok; so zámerom docieliť integrovanú ochranu ŽP (a jeho zložiek) a udržať mieru znečistenia v normách kvality ŽP!

Linky na aktuálnu právnu úpravu IPKZ na medzinárodnej úrovni:

Linky na právnu úpravu IPKZ na národnej úrovni:

Fotografie (zdroj):

Autor: Monika Offertálerová

Copyright © www.eea.europa.eu 2021

Súvisiace články

Značky

IPKZ Legislatíva